מילים בספרדית – מספרים


Uno 1
Dos 2
Tres 3
Cuatro 4
Cinco 5
Seis 6
Siete 7
Ocho 8
Nueve 9
Diez 10

 

Once 11
Doce 12
Trece 13
Catorce 14
Quince 15
Dieciséis 16
Diecisiete 17
Dieciocho 18
Diecinueve 19
Veinte 20

 

Veintinuno 21
Veintidos 22
Veintitrés 23
Veinticuatro 24
Veinticinco 25
Veintiséis 26
Veintisiete 27
Veintiocho 28
Veintinueve 29
Treinta 30

 

Diez 10
Veinte 20
Treinta 30
Cuarenta 40
Cincuenta 50
Sesenta 60
Setenta 70
Ochenta 80
Noventa 90
Cien 100

 

Mil 1000
Diez mil 10000
Cien mil 100000
Un millón 1000000

 

Cuarenta y cinco 45
Treinta y tres 33
Sesenta y uno 61
Ochenta y cuatro 84
Setenta y dos 72
Noventa y seis 96
Ciento trece 113
Ciento veinte 120
Ochocientos 800
Trescientos sesenta y dos 362
Novecientos noventa y tres 993
Mil doscientos y once 1211
Doce mil 12000

 

מספרים סדוריים
Primero ראשון
Segundo שני
Tercero שלישי
Cuarto רביעי
Quinto חמישי
Sexto ששי
Séptimo שביעי
Octavo שמיני
Noveno תשיעי
Décimo עשירי

 

שברים
Medio חצי
Tercio שליש
Cuarto רבע
Tres cuartos שלוש רבעים

star על לימוד שפות  :

star על ערים וארצות :

star עוד דברים :

star אם מצאת פרטים לא נכונים בעמוד, כמו למשל מסעדה שסגרה או נהר גדול שעבר מקום, אנא כתוב לי ב- צור קשר.