הטיית פעלים בצרפתית

  1. הפעלים בצרפתית מתחלקים לשלושה קבוצות. בקבוצה הראשונה פעלים עם סיומת ER. בקבוצה השנייה פעלים עם סיומת IR ובקבוצה השלישית הרבה פעלים יוצאים מהכלל.
  2. הזמנים העיקריים של הטיית הפעלים מוצגים בטבלאות הבאות, אך קיימים עוד זמנים. רב הזמנים הנוספים נבנים ע״י שילובים של הזמנים הבסיסים.
  3. הפעלים שנבחרו בטבלאות הבאות הם תבנית של פעלים עם סיומת דומה.
הפעלים המופיעים בעמוד :

Parler (לדבר) Regular verb – (belonging to the First Group)

Parler (לדבר) Regular verb – (belonging to the First Group)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je parle J'ai parlé parlais
Tu parles parle ! as parlé parlais
Il parle a parlé parlait
Nous parlons parlons ! avons parlé parlions
Vous parlez parlez ! avez parlé parliez
ils parlent ont parlé parlaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je parlai parlerai parlerais que je parle
Tu parlas parleras parlerais que tu parles
Il parla parlera parlerait qu'il parle
Nous parlâmes parlerons parlerions que nous parlions
Vous parlâtes parlerez parleriez que vous parliez
ils parlèrent parleront parleraient qu'ils parlent
Gérondif: en parlant   Participe passé: parlé

Finir (לגמור) Regular verb – (belonging to the Second Group)

Finir (לגמור) Regular verb – (belonging to the Second Group)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je finis J'ai fini finissais
Tu finis finis ! as fini finissais
Il finit a fini finissait
Nous finissons finissons ! avons fini finissions
Vous finissez finissez ! avez fini finissiez
ils finissent ont fini finissaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je finis finirai finirais que je finisse
Tu finis finiras finirais que tu finisses
Il finit finira finirait qu'il finisse
Nous finîmes finirons finirions que nous finissions
Vous finîtes finirez finiriez que vous finissiez
ils finirent finiront finiraient qu'ils finissent
Gérondif: en finissant    Participe passé: fini

Avoir (יש ) Auxiliary verb used in conjugations

Avoir (יש ) Auxiliary verb used in conjugations
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je J'ai J'ai eu j'avais
Tu as aie ! as eu avais
Il a a eu avait
Nous avons ayons ! avons eu avions
Vous avez ayez ! avez eu aviez
ils ont ont eu avaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'eus j'aurai j'aurais que j'aie
Tu eus auras aurais que tu aies
Il eut aura aurait qu'il ait
Nous eûmes aurons aurions que nous ayons
Vous eûtes aurez auriez que vous ayez
ils eurent auront auraient qu'ils aient
Gérondif: en ayant   Participe passé: eu

Être (להיות) Auxiliary verb used in conjugations

Être (להיות) Auxiliary verb used in conjugations
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je suis J'ai été j'étais
Tu es sois ! as été étais
Il est a été était
Nous sommes soyons ! avons été étions
Vous êtes soyez ! avez été étiez
ils sont ont été étaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je fus serai serais que je sois
Tu fus seras serais que tu sois
Il fut sera serait qu'il soit
Nous fûmes serons serions que nous soyons
Vous fûte serez seriez que vous soyez
ils fûrent seront seraient qu'ils soient
Gérondif: en étant   Participe passé: été

 

פעלים יוצאים מהכלל. רב הפעלים היוצאים מהכלל שייכים לקבוצה השלישית:

Manger (לאכול)

Manger (לאכול)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je mange J'ai mangé mangeais
Tu manges mange ! as mangé mangeais
Il mange a mangé mangeait
Nous mangeons mangeons ! avons mangé mangions
Vous mangez mangez ! avez mangé mangiez
ils mangent ont mangé mangeaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je mangeai mangerai mangerais que je mange
Tu mangeas mangeras mangerais que tu manges
Il mangea mangera mangerait qu'il mange
Nous mangeâmes mangerons mangerions que nous mangions
Vous mangeâtes mangerez mangeriez que vous mangiez
ils mangèrent mangeront mangeraient qu'ils mangent
Gérondif: en mangeant   Participe passé: mangé

Essuyer (לנגב)

Essuyer (לנגב)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je j'essuie J'ai essuyé j'essuyais
Tu essuies essuie ! as essuyé essuyais
Il essuie a essuyé essuyait
Nous essuyons essuyons ! avons essuyé essuyions
Vous essuyez essuyez ! avez essuyé essuyiez
ils essuient ont essuyé essuyaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'essuyai j'essuierai j'essuierais que j'essuie
Tu essuyas essuieras essuierais que tu essuies
Il essuya essuiera essuierait qu'il essuie
Nous essuyâmes essuierons essuierions que nous essuyions
Vous essuyâtes essuierez essuieriez que vous essuyiez
ils essuyèrent essuieront essuieraient qu'ils essuient
Gérondif: en essuyant   Participe passé: essuyé

Placer (לשים)

Placer (לשים)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je place J'ai placé plaçais
Tu places place ! as placé plaçais
Il place a placé plaçair
Nous plaçons plaçons ! avons placé placions
Vous placez placez ! avez placé placiez
ils placent ont placé plaçaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je plaçai placerai placerais que je place
Tu plaças placeras placerais que tu places
Il plaça placera placerait qu'il place
Nous placâmes placerons placerions que nous placions
Vous plaçates placerez placeriez que vous placiez
ils placèrent placeront placeraient qu'ils placent
Gérondif: en plaçant   Participe passé: placé

Peser (לשקול)

Peser (לשקול)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je pèse J'ai pesé pesais
Tu pèses pèse ! as pesé pesais
Il pèse a pesé pesait
Nous pesons pesons ! avons pesé pesions
Vous pesez pesez ! avez pesé pesiez
ils pèsent ont pesé pesaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je pesai pèserai pèserais que je pèse
Tu pesas pèseras pèserais que tu pèses
Il pesa pèsera pèserait qu'il pèse
Nous pesâmes pèserons pèserions que nous pèsions
Vous pesâtes pèserez pèseriez que vous pèsiez
ils pesèrent pèseront pèseraient qu'ils pèsent
Gérondif: en pesant   Participe passé: pesé

Céder (לתת, לוותר)

Céder (לתת, לוותר)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je cède J'ai cédé cédais
Tu cèdes cède ! as cédé cédais
Il cède a cédé cédait
Nous cédons cédons ! avons cédé cédions
Vous cédez cédez ! avez cédé cédiez
ils cèdent ont cédé cédaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je cédai céderai céderais que je cède
Tu cédas céderas céderais que tu cèdes
Il céda cédera céderait qu'il cède
Nous cédâmes céderons céderions que nous cédions
Vous cédâtes céderez céderiez que vous cédiez
ils cédèrent céderont céderaient qu'ils cèdent
Gérondif: en cédant   Participe passé: cédé

Jeter (לזרוק)

Jeter (לזרוק)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je jette J'ai jeté jetais
Tu jettes jette ! as jeté jetais
Il jette a jeté jetait
Nous jetons jetons ! avons jeté jetions
Vous jetez jetez ! avez jeté jetiez
ils jettent ont jeté jetaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je jetai jetterai jetterais que je jette
Tu jetas jetteras jetterais que tu jettes
Il jeta jettera jetterait qu'il jette
Nous jetâmes jetterons jetterions que nous jetions
Vous jetâtes jetterez jetteriez que vous jetiez
ils jetèrent jetteront jetteraient qu'ils jettent
Gérondif: en jetant   Participe passé: jeté

Aller (ללכת)

Aller (ללכת)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je vais suis allé j'allais
Tu vas va ! es allé allais
Il va est allé allait
Nous allons allons ! sommes allés allions
Vous allez allez ! êtes allés alliez
ils vont sont allés allaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'allai j'irai j'irais que j'aille
Tu allas iras irais que tu ailles
Il alla ira irait qu'il aille
Nous allâmes irons irions que nous allions
Vous allâtes irez iriez que vous alliez
ils allèrent iront iraient qu'ils aillent
Gérondif: en allant    Participe passé: allé

Tenir (לאחוז)

Tenir (לאחוז)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je tiens J'ai tenu tenais
Tu tiens tiens ! as tenu tenais
Il tient a tenu tenait
Nous tenons tenons ! avons tenu tenions
Vous tenez tenez ! avez tenu teniez
ils tiennent ont tenu tenaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je tins tiendrai tiendrais que je tienne
Tu tins tiendras tiendrais que tu tiennes
Il tint tiendra tiendrait qu'il tienne
Nous tînmes tiendrons tiendrions que nous tenions
Vous tîntes tiendrez tiendriez que vous teniez
ils tinrent tiendront tiendraient qu'ils tiennent
Gérondif: en tenant   Participe passé: tenu

Fuir (לברוח)

Fuir (לברוח)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je fuis J'ai fui fuyais
Tu fuis fuis ! as fui fuyais
Il fuit a fui fuyait
Nous fuyons fuyons ! avons fui fuyions
Vous fuyez fuyez ! avez fui fuyiez
ils fuient ont fui fuyaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je fuis fuirai fuirais que je fuie
Tu fuis fuiras fuirais que tu fuies
Il fuit fuira fuirait qu'il fuie
Nous fuîmes fuirons fuirions que nous fuyions
Vous fuîtes fuirez fuiriez que vous fuyiez
ils fuirent fuiront fuiraient qu'ils fuient
Gérondif: en fuyant   Participe passé: fui

Dormir (לישון)

Dormir (לישון)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je dors J'ai dormi dormais
Tu dors dors ! as dormi dormais
Il dort a dormi dormait
Nous dormons dormons ! avons dormi dormions
Vous dormez dormez ! avez dormi dormiez
ils dorment ont dormi dormaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je dormis dormirai dormirais que je dorme
Tu dormis dormiras dormirais que tu dormes
Il dormit dormira dormirait qu'il dorme
Nous dormîmes dormirons dormirions que nous dormions
Vous dormîtes dormirez dormiriez que vous dormiez
ils dormirent dormiront dormiraient qu'ils dorment
Gérondif: en dormant   Participe passé: dormi

Acquérir (לרכוש)

Acquérir (לרכוש)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je J'acquiers J'ai acquis j'acquérais
Tu acquiers acquiers ! as acquis acquérais
Il acquiert a acquis acquérait
Nous acquérons acquérons ! avons acquis acquérions
Vous acquérez acquérez ! avez acquis acquériez
ils acquièrent ont acquis acquéraient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'acquis j'acquerrai j'acquerrais que j'acquière
Tu acquis acquerras acquerrais que tu acquières
Il acquit acquerra acquerrait qu'il acquière
Nous acquîmes acquerrons acquerrions que nous acquiérions
Vous acquîtes acquerrez acquerriez que vous acquériez
ils acquirent acquerront acquerraient qu'ils acquièrent
Gérondif: en acquérant   Participe passé: acquis

Ouvrir (לפתוח)

Ouvrir (לפתוח)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je j'ouvre J'ai ouvert j'ouvrais
Tu ouvres ouvre ! as ouvert ouvrais
Il ouvre a ouvert ouvrait
Nous ouvrons ouvrons ! avons ouvert ouvrions
Vous ouvrez ouvrez ! avez ouvert ouvriez
ils ouvrent ont ouvert ouvraient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'ouvris j'ouvrirai j'ouvrirais que j'ouvre
Tu ouvris ouvriras ouvrirais que tu ouvres
Il ouvrit ouvrira ouvrirait qu'il ouvre
Nous ouvrîmes ouvrirons ouvririons que nous ouvrions
Vous ouvrîtes ouvrirez ouvririez que vous ouvriez
ils ouvrirent ouvriront ouvriraient qu'ils ouvrent
Gérondif: en ouvrans   Participe passé: ouvert

Courir (לרוץ)

Courir (לרוץ)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je cours J'ai couru courais
Tu cours cours ! as couru courais
Il court a couru courait
Nous courons courons ! avons couru courions
Vous courez courez ! avez couru couriez
ils courent ont couru couraient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je courus courrai courrais que je coure
Tu courus courras courrais que tu coures
Il courut courra courrait qu'il coure
Nous courûmes courrons courrions que nous courions
Vous courûtes courrez courriez que vous couriez
ils coururent courront courraient qu'ils courent
Gérondif: en courant   Participe passé: couru

Cueillir (לקטוף)

Cueillir (לקטוף)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je cueille J'ai cueilli cueillais
Tu cueilles cueille ! as cueilli cueillais
Il cueille a cueilli cueillait
Nous cueillons cueillons ! avons cueilli cueillions
Vous cueillez cueillez ! avez cueilli cueilliez
ils cueillent ont cueilli cueillaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je cueillis cueillierai cueillierais que je cueille
Tu cueillis cueillieras cueillierais que tu cueilles
Il cueillit cueilliera cueillierait qu'il cueille
Nous cueillîmes cueillierons cueillierions que nous cueillions
Vous cueillîtes cueillierez cueillieriez que vous cueilliez
ils cueillirent cueillieront cueillieraient qu'ils cueillent
Gérondif: en cueillant   Participe passé: cueilli

Mourir (למות)

Mourir (למות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je meurs suis mort mourais
Tu meurs meurs ! es mort mourais
Il meurt est mort mourait
Nous mourons mourons ! sommes morts mourions
Vous mourez mourez ! êtes morts mouriez
ils meurent sont morts mouraient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je mourus mourrai mourrais que je meure
Tu mourus mourras mourrais que tu meures
Il mourut mourra mourrait qu'il meure
Nous mourûmes mourrons mourrions que nous mourions
Vous mourûtes mourrez mourriez que vous mouriez
ils moururent mourront mourraient qu'ils meurent
Gérondif: en mourant   Participe passé: mort

Asseoir (להושיב)

Asseoir (להושיב)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je j'assois J'ai assis j'assoyais
Tu assois assois ! as assis assoyais
Il assoit a assis assoyait
Nous assoyons assoyons ! avons assis assoyions
Vous assoyez assoyez ! avez assis assoyiez
ils assoient ont assis assoyaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'assis j'assoirai j'assoirais que j'assoie
Tu assis assoiras assoirais que tu assoies
Il assit assoira assoirait qu'il assoie
Nous assîmes assoirons assoirions que nous assoyions
Vous assîtes assoirez assoiriez que vous assoyiez
ils assirent assoiront assoiraient qu'ils assoient
Gérondif: en assoyant   Participe passé: assis

Savoir (לדעת)

Savoir (לדעת)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je sais J'ai su savais
Tu sais sache ! as su savais
Il sait a su savait
Nous savons sachons ! avons su savions
Vous savez sachez ! avez su saviez
ils savent ont su savaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je sus saurai saurais que je sache
Tu sus sauras saurais que tu saches
Il sut saura saurait qu'il sache
Nous sûmes saurons saurions que nous sachions
Vous sûtes saurez sauriez que vous sachiez
ils surent sauront sauraient qu'ils sachent
Gérondif: en sachant   Participe passé: su

Voir (לראות)

Voir (לראות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je vois J'ai vu voyais
Tu vois vois ! as vu voyais
Il voit a vu voyait
Nous voyons voyons ! avons vu voyions
Vous voyez voyez ! avez vu voyiez
ils voient ont vu voyaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je vis verrai verrais que je voie
Tu vis verras verrais que tu voies
Il vit verra verrait qu'il voie
Nous vîmes verrons verrions que nous voyions
Vous vîtes verrez verriez que vous voyiez
ils virent verront verraient qu'ils voient
Gérondif: en voyant   Participe passé: vu

Vouloir (לרצות)

Vouloir (לרצות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je veux J'ai voulu voulais
Tu veux veuille ! as voulu voulais
Il veut a voulu voulait
Nous voulons veuillons ! avons voulu voulions
Vous voulez veuillez ! avez voulu vouliez
ils veulent ont voulu voulaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je voulus voudrai voudrais que je veuille
Tu voulus voudras voudrais que tu veuilles
Il voulut voudra voudrait qu'il veuille
Nous voulûmes voudrons voudrions que nous voulions
Vous voulûtes voudrez voudriez que vous vouliez
ils voulurent voudront voudraient qu'ils veuillent
Gérondif: en voulant   Participe passé: voulu

Pouvoir (יכול)

Pouvoir (יכול)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je peux J'ai pu pouvais
Tu peux as pu pouvais
Il peut a pu pouvait
Nous pouvons avons pu pouvions
Vous pouvez avez pu pouviez
ils peuvent ont pu pouvaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je pus pourrai pourrais que je puisse
Tu pus pourras pourrais que tu puisses
Il put pourra pourrait qu'il puisse
Nous pûmes pourrons pourrions que nous puissions
Vous pûtes pourrez pourriez que vous puissiez
ils purent pourront pourraient qu'ils puissent
Gérondif: en pouvant    Participe passé: pu

Recevoir (לקבל)

Recevoir (לקבל)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je reçois J'ai reçu recevais
Tu reçois reçois ! as reçu recevais
Il reçoit a reçu recevait
Nous recevons recevons ! avons reçu recevions
Vous recevez recevez ! avez reçu receviez
ils reçoivent ont reçu recevaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je reçus recevrai recevrais que je reçoive
Tu reçus recevras recevrais que tu reçoives
Il reçut recevra recevrait qu'il reçoive
Nous reçûmes recevrons recevrions que nous recevions
Vous reçûtes recevrez recevriez que vous receviez
ils reçurent recevront recevraient qu'ils reçoivent
Gérondif: en recevant   Participe passé: reçu

Valoir (להיות שווה)

Valoir (להיות שווה)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je vaux J'ai valu valais
Tu vaux vaux ! as valu valais
Il vaut a valu valait
Nous valons valons ! avons valu valions
Vous valez valez ! avez valu valiez
ils valent ont valu valaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je valus vaudrai vaudrais que je vaille
Tu valus vaudras vaudrais que tu vailles
Il valut vaudra vaudrait qu'il vaille
Nous valûmes vaudrons vaudrions que nous valions
Vous valûtes vaudrez vaudriez que vous valiez
ils valurent vaudront vaudraient qu'ils vaillent
Gérondif: en valant   Participe passé: valu

Devoir (צריך)

Devoir (צריך)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je dois J'ai dû devais
Tu dois dois ! as dû devais
Il doit a dû devait
Nous devons devons ! avons dû devions
Vous devez devez ! avez dû deviez
ils doivent ont dû devaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je dus devrai devrais que je doive
Tu dus devras devrais que tu doives
Il dut devra devrait qu'il doive
Nous dûmes devrons devrions que nous devions
Vous dûtes devrez devriez que vous deviez
ils durent devront devraient qu'ils doivent
Gérondif: en devant    Participe passé: dû

Rendre (להחזיר)

Rendre (להחזיר)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je rends J'ai rendu rendais
Tu rends rends ! as rendu rendais
Il rend a rendu rendait
Nous rendons rendons ! avons rendu rendions
Vous rendez rendez ! avez rendu rendiez
ils rendent ont rendu rendaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je rendis rendrai rendrais que je rende
Tu rendis rendras rendrais que tu rendes
Il rendit rendra rendrait qu'il rende
Nous rendîmes rendrons rendrions que nous rendions
Vous rendîtes rendrez rendriez que vous rendiez
ils rendirent rendront rendraient qu'ils rendent
Gérondif: en rendant   Participe passé: rendu

Prendre (לקחת)

Prendre (לקחת)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je prends J'ai pris prenais
Tu prends prends ! as pris prenais
Il prend a pris prenait
Nous prenons prenons ! avons pris prenions
Vous prenez prenez ! avez pris preniez
ils prennent ont pris prenaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je pris prendrai prendrais que je prenne
Tu pris prendras prendrais que tu prennes
Il prit prendra prendrait qu'il prenne
Nous prîmes prendrons prendrions que nous prennions
Vous prîtes prendrez prendriez que vous prenniez
ils prirent prendront prendraient qu'ils prennent
Gérondif: en prenant   Participe passé: pris

Craindre (לפחד)

Craindre (לפחד)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je crains J'ai craint craignais
Tu crains crains ! as craint craignais
Il craint a craint craignait
Nous craignons craignons ! avons craint craignions
Vous craignez craignez ! avez craint craigniez
ils craignent ont craint craignaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je craignis craindrai craindrais que je craigne
Tu craignis craindras craindrais que tu craignes
Il craignit craindra craindrait qu'il craigne
Nous craignîmes craindrons craindrions que nous craignions
Vous craignîtes craindrez craindriez que vous craigniez
ils craignirent craindront craindraient qu'ils craignent
Gérondif: en craignant   Participe passé: craint

Résoudre (לפתור)

Résoudre (לפתור)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je résous J'ai résolu résolvais
Tu résous résous ! as résolu résolvais
Il résout a résolu résolvait
Nous résolvons résolvons ! avons résolu résolvions
Vous résolvez résolvez ! avez résolu résolviez
ils résolvent ont résolu résolvaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je résolus résoudrai résoudrais que je résolve
Tu résolus résoudras résoudrais que tu résolves
Il résolut résoudra résoudrait qu'il résolve
Nous résolûmes résoudrons résoudrions que nous résolvions
Vous résolûtes résoudrez résoudriez que vous résolviez
ils résolurent résoudront résoudraient qu'ils résolvent
Gérondif: en résolvant   Participe passé: résolu

Coudre (לתפור)

Coudre (לתפור)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je couds J'ai cousu cousais
Tu couds couds ! as cousu cousais
Il coud a cousu cousait
Nous cousons cousons ! avons cousu cousions
Vous cousez cousez ! avez cousu cousiez
ils cousent ont cousu cousaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je cousis coudrai coudrais que je couse
Tu cousis coudras coudrais que tu couses
Il cousit coudra coudrait qu'il couse
Nous cousîmes coudrons coudrions que nous cousions
Vous cousîtes coudrez coudriez que vous cousiez
ils cousirent coudront coudraient qu'ils cousent
Gérondif: en cousant   Participe passé: cousu

Moudre (לטחון)

Moudre (לטחון)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je mouds J'ai moulu moulais
Tu mouds mouds ! as moulu moulais
Il moud a moulu moulait
Nous moulons moulons ! avons moulu moulions
Vous moulez moulez ! avez moulu mouliez
ils moulent ont moulu moulaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je moulus moudrai moudrais que je moule
Tu moulus moudras moudrais que tu moules
Il moulut moudra moudrait qu'il moule
Nous moulûmes moudrons moudrions que nous moulions
Vous moulûtes moudrez moudriez que vous mouliez
ils moulurent moudront moudraient qu'ils moulent
Gérondif: en moulant   Participe passé: moulu

Rompre (לשבור, להפסיק)

Rompre (לשבור, להפסיק)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je romps J'ai rompu rompais
Tu romps romps ! as rompu rompais
Il rompt a rompu rompait
Nous rompons rompons ! avons rompu rompions
Vous rompez rompez ! avez rompu rompiez
ils rompent ont rompu rompaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je rompis romprai romprais que je rompe
Tu rompis rompras romprais que tu rompes
Il rompit rompra romprait qu'il rompe
Nous rompîmes romprons romprions que nous rompions
Vous rompîtes romprez rompriez que vous rompiez
ils rompirent rompront rompraient qu'ils rompent
Gérondif: en rompant   Participe passé: rompu

Battre (ללחום, להכות)

Battre (ללחום, להכות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je bats J'ai battu battais
Tu bats bats ! as battu battais
Il bat a battu battait
Nous battons battons ! avons battu battions
Vous battez battez ! avez battu battiez
ils battent ont battu battaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je battis battrai battrais que je batte
Tu battis battras battrais que tu battes
Il battit battra battrait qu'il batte
Nous battîmes battrons battrions que nous battions
Vous battîtes battrez battriez que vous battiez
ils battirent battront battraient qu'ils battent
Gérondif: en battant   Participe passé: batu

Vaincre (לנצח)

Vaincre (לנצח)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je vaincs J'ai vaincu vainquais
Tu vaincs vaincs ! as vaincu vainquais
Il vainc a vaincu vainquait
Nous vainquons vainquons ! avons vaincu vainquions
Vous vainquez vainquez ! avez vaincu vainquiez
ils vainquent ont vaincu vainquaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je vainquis vaincrai vaincrais que je vainque
Tu vainquis vaincras vaincrais que tu vainques
Il vainquit vaincra vaincrait qu'il vainque
Nous vainquîmes vaincrons vaincrions que nous vainquions
Vous vainquîtes vaincrez vaincriez que vous vainquiez
ils vainquirent vaincront vaincraient qu'ils vainquent
Gérondif: en vainquant   Participe passé: vaincu

Mettre (לשים)

Mettre (לשים)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je mets J'ai mis mettais
Tu mets mets ! as mis mettais
Il met a mis mettait
Nous mettons mettons ! avons mis mettions
Vous mettez mettez ! avez mis mettiez
ils mettent ont mis mettaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je mis mettrai mettrais que je mette
Tu mis mettras mettrais que tu mettes
Il mit mettra mettrait qu'il mette
Nous mîmes mettrons mettrions que nous mettions
Vous mîtes mettrez mettriez que vous mettiez
ils mirent mettront mettraient qu'ils mettent
Gérondif: en mettant   Participe passé: mis

Conclure (להסיק)

Conclure (להסיק)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je conclus J'ai conclu concluais
Tu conclus conclus ! as conclu concluais
Il conclut a conclu concluait
Nous concluons concluons ! avons conclu concluions
Vous concluez concluez ! avez conclu concluiez
ils concluent ont conclu concluaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je conclus conclurai conclurais que je conclue
Tu conclus concluras conclurais que tu conclues
Il conclut conclura conclurait qu'il conclue
Nous conclûmes conclurons conclurions que nous concluions
Vous conclûtes conclurez concluriez que vous concluiez
ils conclurent concluront concluraient qu'ils concluent
Gérondif: en concluant   Participe passé: conclu

Ecrire (לרשום)

Ecrire (לרשום)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je j'écris J'ai écrit j'écrivais
Tu écris écris ! as écrit écrivais
Il écrit a écrit écrivait
Nous écrivons écrivons ! avons écrit écrivions
Vous écrivez écrivez ! avez écrit écriviez
ils écrivent ont écrit écrivaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je j'écrivis j'écrirai écrirais que j'écrive
Tu écrivis écriras écrirais que tu écrives
Il écrivit écrira écrirait qu'il écrive
Nous écrivîmes écrirons écririons que nous écrivions
Vous écrivîtes écrirez écririez que vous écriviez
ils écrivirent écriront écriraient qu'ils écrivent
Gérondif: en ecrivant   Participe passé: écrit

Croire (להאמין)

Croire (להאמין)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je crois J'ai cru croyais
Tu crois crois ! as cru croyais
Il croit a cru croyait
Nous croyons croyons ! avons cru croyions
Vous croyez croyez ! avez cru croyiez
ils croient ont cru croyaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je crus croirai croirais que je croie
Tu crus croiras croirais que tu croies
Il crut croira croirait qu'il croie
Nous crûmes croirons croirions que nous croyions
Vous crûtes croirez croiriez que vous croyiez
ils crurent croiraient croiraient qu'ils croient
Gérondif: en croyant   Participe passé: cru

Boire (לשתות)

Boire (לשתות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je bois J'ai bu buvais
Tu bois bois ! as bu buvais
Il boit a bu buvait
Nous buvons buvons ! avons bu buvions
Vous buvez buvez ! avez bu buviez
ils boivent ont bu buvaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je bus boirai boirais que je boive
Tu bus boiras boirais que tu boives
Il but boira boirait qu'il boive
Nous bûmes boirons boirions que nous buvions
Vous bûtes boirez boiriez que vous buviez
ils burent boiront boiraient qu'ils boivent
Gérondif: en buvant   Participe passé: bu

Lire (לקרוא)

Lire (לקרוא)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je lis J'ai lu lisais
Tu lis lis ! as lu lisais
Il lit a lu lisait
Nous lisons lisons ! avons lu lisions
Vous lisez lisez ! avez lu lisiez
ils lisent ont lu lisaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je lus lirai lirais que je lise
Tu lus liras lirais que tu lises
Il lut lira lirait qu'il lise
Nous lûmes lirons lirions que nous lisions
Vous lûtes lirez liriez que vous lisiez
ils lurent lirions liraient qu'ils lisent
Gérondif: en lisant   Participe passé: lu

Dire (להגיד)

Dire (להגיד)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je dis J'ai dit disais
Tu dis dis ! as dit disais
Il dit a dit disait
Nous disons disons ! avons dit disions
Vous disez dites ! avez dit disiez
ils disent ont dit disaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je dis dirai dirais que je dise
Tu dis diras dirais que tu dises
Il dit dira dirait qu'il dise
Nous dîmes dirons dirions que nous disions
Vous dîtes direz diriez que vous disiez
ils dirent diront diraient qu'ils disent
Gérondif: en disant   Participe passé: dit

Cuire (לבשל)

Cuire (לבשל)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je cuis J'ai cuit cuisais
Tu cuis cuis ! as cuit cuisais
Il cuit a cuit cuisait
Nous cuisons cuisons ! avons cuit cuisions
Vous cuisez cuisons ! avez cuit cuisiez
ils cuisent ont cuit cuisaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je cuisis cuirai cuirais que je cuise
Tu cuisis cuiras cuirais que tu cuises
Il cuisit cuira cuirait qu'il cuise
Nous cuisîmes cuirons cuirions que nous cuisions
Vous cuisîtes cuirez cuiriez que vous cuisiez
ils cuisirent cuiront cuiraient qu'ils cuisent
Gérondif: en cuisant   Participe passé: cuit

Faire (לעשות)

Faire (לעשות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je fais J'ai fait faisais
Tu fais fais ! as fait faisais
Il fait a fait faisait
Nous faisons faisons ! avons fait faisions
Vous faites faites ! avez fait faisiez
ils font ont fait faisaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je fis ferai ferais que je fasse
Tu fis feras ferais que tu fasses
Il fit fera ferait qu'il fasse
Nous fîmes ferons ferions que nous fassions
Vous fîtes ferez feriez que vous fassiez
ils firent feront feraient qu'ils fassent
Gérondif: en faisant   Participe passé: fait

Maudire (לקלל)

Maudire (לקלל)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je maudis J'ai maudit maudissais
Tu maudis maudis ! as maudit maudissais
Il maudit a maudit maudissait
Nous maudissons maudissons ! avons maudit maudissions
Vous maudissez maudissez ! avez maudit maudissiez
ils maudissent ont maudit maudissaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je maudis maudirai maudirais que je maudisse
Tu maudis maudiras maudirais que tu maudisses
Il maudit maudira maudirait qu'il maudisse
Nous maudîmes maudirons maudirions que nous maudissions
Vous maudîtes maudirez maudiriez que vous maudissiez
ils maudirent maudiront maudiraient qu'ils maudissent
Gérondif: en maudissant   Participe passé: maudit

Plaire (להיות נאהב, להיות רצוי)

Plaire (להיות נאהב, להיות רצוי)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je plais J'ai plu plaisais
Tu plais plais ! as plu plaisais
Il plait a plu plaisait
Nous plaisons plaisons ! avons plu plaisions
Vous plaisez plaisez ! avez plu plaisiez
ils plaisent ont plu plaisaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je plus plairai plairais que je plaise
Tu plus plairas plairais que tu plaises
Il plut plaira plairait qu'il plaise
Nous plûmes plairons plairions que nous plaisions
Vous plûtes plairez plairiez que vous plaisiez
ils plurent plairont plairaient qu'ils plaisent
Gérondif: en plaisant   Participe passé: plu

Connaître (לדעת)

Connaître (לדעת)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je connais J'ai connu connaissais
Tu connais connais ! as connu connaissais
Il connait a connu connaissait
Nous connaissons connaissons ! avons connu connaissions
Vous connaissez connaissez ! avez connu connaissiez
ils connaissent ont connu connaissaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je connus connaîtrai connaîtrais que je connaisse
Tu connus connaîtras connaîtrais que tu connaisses
Il connut connaîtra connaîtrait qu'il connaisse
Nous connûmes connaîtrons connaîtrions que nous connaissions
Vous connûtes connaîtrez connaîtriez que vous connaissiez
ils connurent connaîtront connaîtraient qu'ils connaissent
Gérondif: en connaissant   Participe passé: connu

Naître (להוולד)

Naître (להוולד)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je nais suis né naissais
Tu nais nais ! es né naissais
Il naît est né naissait
Nous naissons naissons ! sommes nés naissions
Vous naissez naissez ! êtes nés naissiez
ils naissent sont nés naissaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je naquis naîtrai naîtrais que je naisse
Tu naquis naîtras naîtrais que tu naisses
Il naquit naîtra naîtrait qu'il naisse
Nous naquîmes naîtrons naîtrions que nous naissions
Vous naquîtes naîtrez naîtriez que vous naissiez
ils naquirent naîtront naîtraient qu'ils naissent
Gérondif: en naissant   Participe passé: né

Rire (לצחוק)

Rire (לצחוק)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je ris J'ai ri riais
Tu ris ris ! as ri riais
Il rit a ri riait
Nous rions rions ! avons ri riions
Vous riez riez ! avez ri riiez
ils rient ont ri riaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je ris rirai rirais que je rie
Tu ris riras rirais que tu ries
Il rit rira rirait qu'il rie
Nous rîmes rirons ririons que nous riions
Vous rîtes rirez ririez que vous riiez
ils rirent riront riraient qu'ils rient
Gérondif: en riant   Participe passé: ri

Vivre (לחיות)

Vivre (לחיות)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je vis J'ai vécu vivais
Tu vis vis ! as vécu vivais
Il vit a vécu vivait
Nous vivons vivons ! avons vécu vivions
Vous vivez vivez ! avez vécu viviez
ils vivent ont vécu vivaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je vécus vivrai vivrais que je vive
Tu vécus vivras vivrais que tu vives
Il vécut vivra vivrait qu'il vive
Nous vécûmes vivrons vivrions que nous vivions
Vous vécûtes vivrez vivriez que vous viviez
ils vécurent vivront vivraient qu'ils vivent
Gérondif: en vivant   Participe passé: vécu

Suivre (לעקוב)

Suivre (לעקוב)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je suis J'ai suivi suivais
Tu suis suis ! as suivi suivais
Il suit a suivi suivait
Nous suivons suivons ! avons suivi suivions
Vous suivez suivez ! avez suivi suiviez
ils suivent ont suivi suivaient
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je suivis suivrai suivrais que je suive
Tu suivis suivras suivrais que tu suives
Il suivit suivra suivrait qu'il suive
Nous suivîmes suivrons suivrions que nous suivions
Vous suivîtes suivrez suivriez que vous suiviez
ils suivirent suivront suivraient qu'ils suivent
Gérondif: en suivant   Participe passé: suivi

Pleuvoir (לרדת גשם)

Pleuvoir (לרדת גשם)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je
Tu
Il pleut a plu pleuvait
Nous
Vous
ils
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je
Tu
Il plut pleuvra pleuvrait qu'il pleuve
Nous
Vous
ils
Gérondif: en pleuvant   Participe passé: plu

Falloir (להיות צריך)

Falloir (להיות צריך)
Présent Impératif Passé composé Imparfait
Je
Tu
Il faut a fallu fallait
Nous
Vous
ils
Passé simple Futur Conditionnel Subjonctif
Je
Tu
Il fallut faudra faudrait qu'il faille
Nous
Vous
ils
Gérondif: ———-   Participe passé: fallu

star על לימוד שפות  :

star על ערים וארצות :

star עוד דברים :

star אם מצאת פרטים לא נכונים בעמוד, כמו למשל מסעדה שסגרה או נהר גדול שעבר מקום, אנא כתוב לי ב- צור קשר.